CáCH THỨC HỢP ĐỒNG BTC

2020年3月07日09时29分

Huobi đăng ky

Giao dịch hợp đồng BTC là gì?
Giao dịch hợp đồng BTC có thể được hiểu là giao dịch tương lai BTC, một công cụ phái sinh giao dịch BTC được đưa ra bởi trao đổi BTC và cũng là một công cụ phòng ngừa rủi ro giao ngay! Đại đa số người dùng sử dụng hệ thống ky quỹ hợp đồng tương lai, thêm đòn bẩy 10 lần hoặc thậm chí 20 lần để tận dụng các quỹ lớn, sau đó sử dụng biến động chỉ số để mua thấp và bán hợp đồng giao dịch cao, từ đó kiếm được nhiều lợi nhuận. Sự xuất hiện của các giao dịch hợp đồng đã chấm dứt lịch sử Bitcoin trước đay không thể thiếu, và mở ra khúc dạo đầu cho sự phát triển và thịnh vượng của thị trường phái sinh Bitcoin.
怎么购买比特币,S} c(La0Q&It h/K
怎么购买比特币%ea v"c8n4H*O3B,|S
BTC Contract Exchange Selection
Nền tảng giao dịch hợp đồng Huobi cam kết tạo ra các giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính và tài chính kỹ thuật số Bitcoin chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư toàn cầu.
Đăng ky trao đổi Huobi https://www.huobi.com
怎么购买比特币&oy?7gV+]A
Huobi trao đổi quy trình giao dịch hợp đồng BTC:
怎么购买比特币-x _9{,{6d `r |h
1. Đăng ky trao đổi Huobi: Đăng ky Huobi Exchange bằng số điện thoại di động hoặc e-mail;
2. Mua BTC: mua BTC qua thẻ ngan hàng, thẻ tín dụng, v.v.;
3. Chuyển khoản: BTC đã mua được gửi vào "tài khoản tiền tệ fiat" trong tài khoản cá nhan và BTC trong "tài khoản tiền tệ fiat" được chuyển đến "tài khoản hợp đồng" trước khi giao dịch hợp đồng có thể được thực hiện.
4. Ngắn và dài: BTC được chuyển vào tài khoản hợp đồng có thể thực hiện các giao dịch ngắn và dài. Nếu phán đoán là chính xác, bạn có thể kiếm tiền bằng BTC thăng trầm.
怎么购买比特币i/L n7E3p&Qf4o
Mẹo rủi ro giao dịch hợp đồng BTC:
Bởi vì các hợp đồng BTC thực hiện nhiều giao dịch có đòn bẩy thông qua ky quỹ, nó cũng mang lại rủi ro cao. Nếu lề không đủ, vị trí sẽ bị đóng.
Đay là một khoản đầu tư phải được chú y.

T XH/J$H:x3E!B.{0
怎么购买比特币IGR#r2r,@{Oio

Các thông tin trên không đại diện cho vị trí của trang web này và bất kỳ lời khuyên đầu tư.